Beauty Academie Weert

Algemene voorwaarden

 Algemene voorwaarden thuisstudies i.c.m. eventueel praktijkdagen

Hieronder staan de inschrijfvoorwaarden voor de online te volgen cursussen van Beauty Academie Weert. Voor klassikale opleidingen kunnen ander voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1 – Definities

Inschrijving: Een door de Klant ingestuurde en door Beauty Academie Weert bevestigde aanmelding voor afname van en/of deelname aan een opleiding waarmee sprake is van overeenkomst tussen Klant en Beauty Academie Weert. Aanmelddatum: De datum waarop de Klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Aanvangsdatum: De datum waarop de studie gestart is. Studieduur: Is de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie. Serviceduur: Periode waarin klant recht heeft op service- en dienstverlening en toegang tot de online leeromgeving. Datum einde opleiding: Datum waarop de serviceduur is afgelopen. Opleidingsinformatie: Informatie over de opleiding zoals gepubliceerd op www.beautyacademieweert.nl. Klant: Particulier of bedrijf die bij Beauty Academie Weert een of meerdere opleidingen afneemt. Student: natuurlijk persoon die opleiding volgt. Opleidingsmateriaal: leerstof, materialen en aanverwante Artikelen ten behoeve van (het volgen van) een opleiding. Opleiding: een door Beauty Academie Weert verzorgde opleiding, training, cursus, studie of workshop welke (deels) thuis en/of (deels) klassikaal gevolgd kan worden.

Artikel 2 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de Opleiding en/of van het Opleidingsmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de Opleiding.
 2. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

  1. wanneer de Opleiding start;
  2. de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;
  3. de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  4. de wijze van betaling
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst tussen Klant en Beauty Academie Weert nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Beauty Academie Weert. De Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten die Beauty Academie Weert met de Klant sluit.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 3 omvat het aanbod bij een Overeenkomst op Afstand bovendien de volgende gegevens:

  1. de identiteit en het adres van Beauty Academie Weert, inclusief het bezoekadres;
  2. en de student kan na de betaling het geld niet terug vorderen

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. Door in te schrijven voor de opleiding gaat de Klant met Beauty Academie Weert een overeenkomst aan voor de studieduur en verklaart de Klant zich akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hier vermeld.
 2. Mochten er voor de gekozen opleiding nog specifieke voorwaarden gelden, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie.
 3. De overeenkomst komt tot stand zodra aanvaarding van het aanbod door de Klant de Beauty Academie Weert heeft bereikt en Beauty Academie Weert de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging vind direct na inschrijving per e-mail plaats.
 4. Bij inschrijving verbindt de Klant zich aan Beauty Academie Weert voor de duur van de gehele opleiding en verwacht Beauty Academie Weert van de Klant dat deze met volle inzet aan de opleiding deelneemt. Op deze wijze kan Beauty Academie Weert voor een goede planning en inroostering van docenten zorgen. Daar staat tegenover dat Beauty Academie Weert een opleiding door gekwalificeerde docenten biedt. Beauty Academie Weert zal aangeven wat van de Klant wordt verwacht en haar uiterste best doen om de Klant de opleiding met goed gevolg te laten afronden.

Artikel 4 – Prijs

 1. De kosten van de Opleiding, de betalingswijze, het eventueel aantal betalingstermijnen, inschrijfgeld, examengeld en andere eventueel bijkomende kosten staan vermeld in de opleidingsinformatie.
 2. Alle door Beauty Academie Weert genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Artikel 5 – Betaling

 1. Beauty Academie Weert is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor de Opleiding te laten informeren door derden. Dit kan van invloed zijn op de aangeboden betalingsvoorwaarden.
 2. De Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat aanvullende ingebrekestelling noodzakelijk is vanaf de datum waarop de geldende betalingstermijn is verstreken en de verschuldigde vergoeding niet volledig is betaald. Beauty Academie Weert stuurt de Klant daarop een betalingsherinnering, waarna de Klant binnen de daarin genoemde termijn alsnog kan betalen. Als de Klant ook na deze termijn de volledige verschuldigde vergoeding niet heeft betaald, kan Beauty Academie Weert bij de Klant de wettelijke rente in rekening brengen met ingang van de datum waarop de oorspronkelijke betalingstermijn is verstreken.
 3. Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. De vergoeding voor deze incassokosten bedraagt maximaal 15% van het door de Klant verschuldigde bedrag.
 4. Particuliere klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verplichtingen die uit de overeenkomst met Beauty Academie Weert voorkomen. Ook als de betaling is of wordt overgedragen aan een derde, zoals een werkgever

Artikel 6 – Retourrecht

 1. Na schriftelijke bevestiging is het niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden.
 2. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht voordat het schriftelijk is bevestigd, e-mail een ondubbelzinnige verklaring sturen dat de overeenkomst ontbonden moet worden.
 3. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen bestelde fysieke producten /starterspakketten retour te sturen. De klant maakt gebruik van het herroepingsrecht door  binnen 14 dagen een e-mail met een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de koopovereenkomst ontbonden moet worden.
 4. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de Artikelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, ongeopend, compleet, en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Beauty Academie Weert de retourzending niet en is de klant verplicht de producten af te nemen dan wel een door Beauty Academie Weert te bepalen waardevermindering te vergoeden.

Artikel 7 – Gevolgen niet nakomen verplichtingen

 1. Als de Klant een of meer verplichtingen uit de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet (volledig) nakomt, is Beauty Academie Weert gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de opleiding te onderbreken of uiteindelijk te beëindigen.
 2. De gevolgen van het onderbreken van de opleiding als bedoeld in lid 1 zijn voor rekening en risico van de Klant. Deze gevolgen zijn onder andere:

  1. De toegang tot de digitale leeromgeving wordt ontzegd, opleidingsmateriaal of updates daarvan niet meer beschikbaar gesteld, de docentbegeleiding wordt stopgezet en er kunnen geen examens worden afgelegd.
  2. De studie loopt vertraging op wat tot gevolg kan hebben dat de opleiding niet meer (geheel) aansluit op het examen of dat er geen examen meer kan worden afgelegd en de studie niet afgerond kan worden met een diploma.
 3. Bij beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 geldt het volgende:

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen heeft Beauty Academie Weert geen verplichtingen meer richting de Klant.
  2. Als beëindiging van de opleiding als bedoeld in lid 1 voortijdig is, zijn de voorwaarden van Artikel 11 van toepassing.
  3. De beëindigde opleiding kan niet worden hervat. Een Klant die de opleiding wil vervolgen zal zich opnieuw moeten inschrijven.
 4. Het in verzuim zijn door de klant betekent niet dat daarmee de overeenkomst tussen de Klant en de Beauty Academie Weert is beëindigd.

Artikel 8 – Serviceduur

 1. De serviceduur staat gelijk aan de studieduur.
 2. Na het verstrijken van de serviceduur heeft de Beauty Academie Weert tenzij schriftelijk anders overeengekomen geen verplichtingen meer richting de Klant.

Artikel 9 – Activering van modules

 1. De digitale leeromgeving, leerstof, docentbegeleiding, examinering en alle overige studiefaciliteiten voor een module worden beschikbaar gesteld nadat deze is geactiveerd.
 2. Bij start van de serviceduur zijn soms een aantal modules geactiveerd. Overige modules dient de Klant zelf binnen de serviceduur te activeren in de digitale leeromgeving.
 3. De mogelijkheid om een module te activeren is afhankelijk van eventuele eisen van de Opleiding, zoals eisen ten aanzien van volgordelijkheid van modules en minimum eerder behaalde modules.
 4. Alle modules moeten geactiveerd en afgerond zijn binnen de voor de opleiding geldende serviceduur.

Artikel 10 – Examens

Indien aan de opleiding van de Klant examens en/of toetsen verbonden zijn, gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

Opleidingen waarbij het examengeld in maandelijkse termijnen wordt voldaan
Bij deze opleidingen maken examens een integraal onderdeel uit van de opleiding. De kosten van deze examens zijn onlosmakelijk verbonden aan de kosten van de opleiding. Voor opleidingen van dit type geldt m.b.t. de examens het volgende:

 1. De hoogte van het examengeld staat op de website Beauty Academie Weert vermeld.
 2. Klanten hebben het recht om aan examens deel te nemen indien:

  • Klant zich tijdig heeft aangemeld voor deelname aan het examen
  • Tijdig voldaan is aan de betalingsverplichting(en)
  • Voldaan is aan eventuele toelatingseisen, welke vermeld staan in de Opleidingsinformatie van de desbetreffende opleiding
 3. Indien een examen niet gehaald wordt, kan de Klant zich opgeven voor een herkansing. Hiervoor wordt additioneel examengeld in rekening gebracht.
 4. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden voor examens. Informatie over het aanmelden en het aanmelden zelf staat op Campus, de digitale leeromgeving van de Beauty Academie Weert.

Het niet deelnemen aan een of meerdere examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld.

Opleidingen waarbij de examens los worden geboekt
Voor de examens van deze opleidingen geldt het volgende:

 1. Om aan het examen te mogen deelnemen, dienen Klanten zich tijdig aan te melden en het verschuldigde examengeld te voldoen. De hoogte van het examengeld staat vermeld op beautyacademieweert.nl
 2. Voor een aantal examens gelden toelatingseisen. Deze staan vermeld in de opleidingsinformatie van de desbetreffende opleiding.

Opleidingen met examens die worden afgenomen door een andere exameninstantie
Hierbij geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het boeken van deze examens. Voor informatie over (de voortgang) van een examen dient de klant zich tot de betreffende exameninstantie te wenden. Beauty Academie Weert heeft geen invloed op in de uitslagbepaling.

Artikel 11 – Voortijdig beëindigen van de Opleiding

 1. Voor alle opleidingen van Beauty Academie Weert geldt dat de Klant zich verbindt voor de gehele studieduur van de opleiding.
 2. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk bij opleidingen zonder docentbegeleiding (zelfstudies) of opleidingen met een studieduur van zes (6) maanden of korter.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op door Beauty Academie Weert geproduceerd studiemateriaal blijven, ongeacht de vorm waarin dit geleverd is (in print, digitaal of anderszins) te allen tijde bij Beauty Academie Weert.
 2. Gebruik van studiemateriaal en toegang tot de digitale leeromgeving van Beauty Academie Weert anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Beauty Academie Weert is niet aansprakelijk voor enige kosten.
 2. Beauty Academie Weert behoudt zich het recht voor de Klant in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Klanten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, agressief of gewelddadig gedrag vertonen of frauduleuze handelingen plegen, kunnen geschorst worden van de Opleiding.
 3. Beauty Academie Weert is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventueel via Beauty Academie Weert bij derden aangeschafte instrumenten en/of extra accessoires.
 4. Al het Beauty Academie Weert Opleidingsmateriaal, de brochures dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Beauty Academie Weert ontwikkeld en/of samengesteld. Beauty Academie Weert is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het Opleidingsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Opleiding.

Artikel 14 – Persoonsgegevens en AVG

Beauty Academie Weert verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Voor de zorgvuldige omgang en beveiliging van deze gegevens handelt Beauty Academie Weert conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De gegevensverwerking en rechten van betrokken personen staan nader toegelicht in het Privacy Statement van Beauty Academie Weert

Artikel 15 – Wijziging Algemene Voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door Beauty Academie Weert worden gewijzigd. Wijzigingen worden tenminste tien kalenderdagen voor inwerkingtreding bekend gemaakt door persoonlijke kennisgeving of algemene publicatie op de website van Beauty Acadmie Weert.

0
Open chat
Hulp nodig?